Massdöd av bin

Posted by on 2012-09-12 in Bihälsa | 1 comment

Massdöd av bin

Nedanstående texter är tagna från Jordbruksverkets hemsida.

Under hösten 2006 och våren 2007 drabbades USA och Canada av syndromet Colony Collapse Disorder, CCD, som orsakade stora förluster av honungsbin. Inte lång tid efteråt kom oroande rapporter även från europeiska länder om ovanligt stora vinterförluster.

Honungsbins betydelse för biologisk mångfald

Honungsbin är ett naturligt inslag i vår fauna. Vilda honungsbin har dock minskat kraftigt i antal, främst på grund av varroakvalster. Odling av honungsbin har därför en naturvårdande funktion inte minst för att de pollinerar många vilda växter. Vilda honungsbin är en viktig genetisk resurs i samband med avel av odlade honungsbin.

Vilda pollinerande insekter minskar i både antal och arter. Det beror främst på förändringar i landskapet och ett allt intensivare jordbruk. Förlust av livsmiljöer och insekticider spelar stor roll förutom klimatförändringar och nya skadegörare. Odling av honungsbin kan delvis kompensera för dessa nedgångar genom att de
bidrar till pollinering av den vilda och odlade floran.

Massdöd av bin – orsaker, historik och internationellt
samarbete

Forskarna är överens om att både vinterförluster och CCD kan orsakas av olika samverkande faktorer och att faktorernas betydelse kan variera regionalt och internationellt. Massdöd av bin är ett samlingsbegrepp för ovanligt stora vinterförluster och CCD. Vinterförluster har registrerats i Sverige sedan 1920-talet medan CCD är ett nytt begrepp. Hösten 2006 drabbades många amerikanska biodlare av stora förluster av bin. Någon entydig orsak till förlusterna kunde inte utpekas och biodlarna rapporterade om delvis nya symtom. Tillståndet eller syndromet fick därför det nya namnet Colony Collapse Disorder, CCD.

Vissa forskare anser att CCD har funnits under många år men under andra namn som till exempel ”Disappearing disease”, ”Spring dwindle”, ”May disease”, ”Autumn collapse” och ”Fall-dwindle disease”. CCD kan alltså vara ett gammalt fenomen, som tidigare inte haft stor betydelse, men på grund av nya omständigheter blivit en faktor att räkna med. I första hand är CCD ett amerikanskt och kanadensiskt fenomen men liknande symptom har registrerats i andra länder, bland annat Danmark. Vintern 2002/2003 drabbades Sverige av de största registrerade vinterförlusterna någonsin. Vi har sedan dess haft ovanligt stora vinterförluster under fem av de senaste åtta åren.

Varroakvalster och associerade virus är de troligaste orsakerna till massdöd av bin, både i Sverige och internationellt. Andra faktorer som kan ha stor betydelse både regionalt och lokalt är stress, sjukdomar, foderbrist och bekämpningsmedel.

Det så kallade COLOSS-samarbetet arbetar internationellt för att kartlägga och minska förlusterna av honungsbin. Det finns en oro i både Europa och USA över vad minskningen av antalet vilda bin och den gradvisa nedgången av antalet biodlare och bisamhällen kommer att innebära. Även om antalet bisamhällen har ökat i vissa länder så har de minskat i USA och i flera europeiska länder. Det allvarliga är att medan antalet honungsbin i världen som helhet har ökat med cirka 45 procent under de senaste 50 åren, så har arealen med grödor, som behöver eller gynnas av pollinering globalt ökat med mer än 300 procent.

 

One Comment

  1. För att bina skall må bra bör vi återgå till binas naturliga sätt.

    Det vill säga låt dem bygga allt vax själva och invintra på så mycket honung som möjligt.

    Lämna dem ifred och skörda bara överskottet.

    Jag är övertygad att detta är rätt sätt förfriskare bin.

    MVH Benny.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *