Vision & Bakgrund

Vision & Bakgrund

Vision

  • Att tillsammans med den som blir fadder för ett bisamhälle, göra något bra för miljön och den biologiska mångfalden.
  • Att skapa större medvetenhet och kunskap om hur viktiga honungsbin och andra pollinerande insekter är för att bibehålla fungerande ekosystem.
  • Att tillämpa så naturliga skötselmetoder som möjligt med fokus på binas bästa.
  • Att odla bin som är naturligt motståndskraftiga mot sjukdomar och parasiter.

Bakgrund

Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är beroende av pollinering. Var tredje tugga mat som vi äter är resultatet av pollinering. Det ekonomiska värdet av binas pollinering i Sverige beräknas till cirka 35 miljarder kronor per år.

Jag skaffade min första bikupa när jag förstod hur viktiga dessa pollinerande insekter faktiskt är för vår miljö och för den biologiska mångfalden – hur beroende vi människor är av att både odlade växter, och växter i skog och mark, får hjälp att fortplanta sig genom pollinering.

Vilda pollinerande insekter minskar nu i både antal och arter samtidigt som det rapporteras om ovanligt stor vinterdödlighet hos honungsbin. Detta kan bero på flera samverkande faktorer, men det är min övertygelse att det är den stora användningen av insektsbekämpningsmedel som är den tyngsta faktorn. Bin som är försvagade av gifter har enligt min mening sämre motståndskraft mot sjukdomar och kvalster.

Ett annat fenomen, det så kallade Colony Collapse Disorder (CCD) innebär att honungsbina överger sin bostad, sina nästkommande och sitt matförråd utan någon synlig anledning. Inga döda bin observeras i och utanför kupan.
Tiden då fenomenet CCD började uppmärksammas sammanfaller med den tidpunkt då man började använda bekämpningsmedel innehållande neonikotinoider.

Det pågår alltså en massdöd av honungsbin och andra pollinerande insekter i värden och i Sverige, vilket i förlängningen kan få allvarliga konsekvenser för ekosystemen. I vissa delar av Kina pollineras fruktträden för hand och i USA finns en stor industri kring pollinerings-tjänster där honungsbin fraktas hundratals mil i lastbilar mellan olika odlingar.

Ur detta kom min önskan att värna om honungsbina – att medverka till att bevara honungsbiet som art och att med hjälp av naturliga skötselmetoder tillåta en utveckling som är till förmån för dess överlevnad och välmående.